TCO-TC IRIS Huishoudelijk reglement

Inleiding

 

Padelclub TCO-TC Iris heeft als doel de competitieve en recreatieve sport en ontspanning te bevorderen in een aangename en ongedwongen sfeer. Onze club is zowel toegankelijk voor leden als niet-leden. 

Padelclub TCO-TC Iris draagt fairplay, sportiviteit, hoffelijkheid en beleefdheid hoog in het vaandel. Daarom is de houding van onze leden integer en sportief, hun gedrag op en naast het terrein onberispelijk en hun taalgebruik beleefd. Dit geldt zowel bij club organisaties als op toernooien bij andere clubs. Dit alles is ook van toepassing op sociale media.

De leden van TCO-TC Iris moeten de naam van de club hooghouden. Het in een slecht daglicht stellen van de club, bestuursleden, trainers, clubleden, sponsors, en sympathisanten zullen gesanctioneerd worden door het bestuur.

    1. Algemene bepalingen


 • Overmatig lawaai dient ten allen tijde vermeden worden maar extra aandacht hiervoor in de vroege ochtend, de late avond en in de nacht.

 • In geen geval kan de club, noch het bestuur, verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom.

 • Alle leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet leden spelen op eigen risico.

 • Het is verboden enige handelsactiviteit of publiciteit te voeren zonder toelating van het bestuur van Padelclub TCO-TC Iris. 

 • Het is niet toegelaten voor 7h00 en na 23h00  zich op de terreinen te begeven.

 • Het is niet toegelaten de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sport- en lesmateriaal te beschadigen, door onregelmatig gebruik op straffe van schadevergoeding.

 • Het is niet toegelaten gebruik te maken van muziekdragers of andere toestellen die geluidsoverlast tot zich mee kunnen brengen.

 • Het is niet toegelaten sportonderricht of tennisles/padelles te geven tegen vergoeding tenzij mits machtiging van het bestuur. Aanvragen dienen schriftelijk (e-mail of brief) ingediend te worden.

     2. Lidmaatschappen + verzekering

 

 • De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het abonnementsgeld voor het komende seizoen. Deze worden dan ook bij aanvang van het seizoen op de website gepubliceerd. De lidmaatschappen dienen tijdig vernieuwd te worden volgens de seizoenen of vervaltermijnen.

 • Het bestuur zorgt voor de aansluiting van alle leden bij Tennis Vlaanderen waardoor alle leden verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen. Het abonnementsgeld hiervoor wordt door het Bestuur van Tennis Vlaanderen vastgesteld. Gasten die niet zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen zijn ook niet verzekerd. Enkel leden die al aangesloten zijn bij een andere tennisclub en een Tennis Vlaanderen lidmaatschap kunnen voorleggen, zijn vrijgesteld van deze verplichting. 

 • Enkel bestuursleden van Padelclub TCO-TCIris en/of hun aangestelden zijn gemachtigd abonnementen uit te reiken of in te trekken. 

 • Bij het ontbreken van een geldige reservatie staat het de club vrij om te sanctioneren: het lid dat zijn/haar naam heeft uitgeleend om een ongeldige reservatie te kunnen uitvoeren of enig ander lid aanwezig tijdens de overtreding kan gedurende 1 maand op non-actief geplaatst worden.
  Bij het ontbreken van een geverifieerde reservatie van niet-leden, zullen deze gevraagd worden de accommodatie te verlaten.

        Eerste overtreding: waarschuwing en direct overgaan tot betalen van de openstaande schuld 

        Tweede overtreding: schorsing voor een termijn van 1 maand (leden) en melding op zwarte lijst (niet-leden).

 • Verbeurd verklaarde of ingetrokken abonnementen geven geen recht tot terugbetaling van het abonnementsgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk eveneens het eventueel lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. 

 • Op al reeds gestarte seizoenen wordt geen korting gegeven bij latere instap op een betreffend abonnement. Noch worden gelden teruggestort bij het niet volwaardig gebruiken van een abonnement door vakanties, ziekte of kwetsuren.

  3. Reservatie

 • Reservatie gebeurt online via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.

 • Een gereserveerd uur mag door andere spelers ingenomen worden indien 15 minuten na het aanvangsuur het terrein nog niet bezet is.

 • Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het gereserveerd uur, gelieve tijdig de reservatie te annuleren; zodoende kunnen andere leden de reservatie overnemen.

 • Kinderen (-16j) reserveren bij voorkeur vóór 18u00 ’s avonds. Tijdens de vakantiemaanden laat men vanaf 18u00 ’s avonds bij voorkeur de leden, die geen verlof hebben, reserveren.

 • Het bestuur kan steeds één of meerdere terreinen reserveren voor de organisatie van activiteiten.

 • De club heeft altijd voorrang bij reserveringen ifv tornooien, lessen, competities, activiteiten… . Deze worden uiteraard zo snel mogelijk in het systeem gezet. Het is niet onze bedoeling om gedane reserveringen te schrappen/annuleren.

 • Leden kunnen 1u of 1,5u reserveren en dit MAXIMAAL 2 KEER PER WEEK    4. Toegang

 

 • Elke speler moet de terreinen en de accommodatie in goede staat houden.

 • Elke beschadiging aan terrein of accommodatie wordt onmiddellijk aan het bestuur of in de kantine gemeld.

 • Blikken, PET-flessen en ander afval dienen meegenomen te worden buiten het terrein en in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Gooi papier, afval, sigarettenpeuken e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken en asbakken. Zorg er ook voor dat alle kinderen dit respecteren.

 • Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar de bar.

 • Binnen het clubdomein is het verboden zich in ontbloot bovenlijf te vertonen.

 • De sportbeoefenaars mogen slechts bij de aanvang het door hen gereserveerde terrein betreden. Zij dienen onmiddellijk het terrein te verlaten bij het einde van de hun toegewezen duur.


    5. Uitrusting 

 

 • Iedere speler zorgt voor zijn eigen padeluitrusting: kleding, racket, ballen.

 • Huur van racketten en ballen is mogelijk, dit tegen een meerprijs bij reservatie.

 • Iedere speler speelt uitsluitend met tennisschoenen, geschikt voor gravelbanen (vlakke zool). Ander schoeisel kan leiden tot zware beschadiging van de padelterreinen en is absoluut verboden.

 

    6. Nieuwe leden

 • Nieuwe leden moeten hun contact- (gsm en e-mailadres) en persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht) doormailen naar info@tcotciris.be. Verdere info/betalingsopdrachten zullen per mail verstuurd worden.

 • Officieel lid worden van Padelclub TCO-TC Iris gebeurt volgens een inschrijving via de website van TennisVlaanderen.

 • Om overbezetting tegen te gaan wordt er een ledenstop ingelast die de maximale bezetting niet overschrijdt. Er wordt een wachtlijst bijgehouden indien de ledenstop doorgevoerd wordt. De geïnteresseerden dienen een mail te sturen naar padel@tcotciris.be om officieel op deze wachtlijst opgenomen te worden.

    7. Grensoverschrijdend gedrag 

 

 • Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

 • Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 • Het bestuur wil ook voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door een beheerder of uitbater van het domein verwijderd worden. De Raad van Bestuur kan deze overtredingen bestraffen door tijdelijke of gehele schorsing.


  8. Parking

 

 • TCO-TC Iris draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die langs het domein geparkeerd staan.

 • Wees attent en vertraag tot een minimale snelheid bij het aankomen of verlaten van de site. Hou rekening met spelende en verstrooide kinderen.

    9.Persoonlijke gegevens en privacy GDPR

 

 • De leden en eigenaars van een account op onze website geven door aansluiting ook toestemming de hen verstrekte gegevens te gebruiken voor intern gebruik. Deze gegevens worden met zorg behandeld, niet doorgegeven aan derden (enige uitzondering is: door aansluiting Tennis Vlaanderen uiteraard wel aan deze federatie) en enkel gebruikt voor interne doeleinden. 

 • Camerabewaking is aanwezig op onze club bij de ingang en bar. Deze beelden zijn enkel toegankelijk voor de clubverantwoordelijken en worden enkel bekeken bij aanwijzingen van inbreuken.